Potpora za očuvanje radnih mjesta - lipanj

Potpora za očuvanje radnih mjesta - lipanj

Izmjena kriterija za korištenje potpore za svibanj

Prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20 % u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020.g. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje  dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 20% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se isplatiti potpora za svibanj.

Poslodavcu koji je za svibanj tražio potporu za 50 i više radnika nameće obveza vraćanja potpore, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja.

Uvjeti potpore za lipanj:
Poslodavac mora dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na svibanj 2019. godine temeljem PDV obrasca predanog Poreznoj upravi najkasnije do 20. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata potpore.

Djelatnosti:
Potporu za lipanj mogu ostvariti poslodavci iz slijedećih  sektora: 
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

 • Potpora će se isplaćivati u svoti od 4.000,00 kn
 • Za radnike u radnom odnosu na dan 19. ožujka 2020. i dalje
 • Zahtjevi za potporu za lipanj slati će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u razdoblju od 8. lipnja do 30. lipnja 2020.
 • Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.
 Professional workshop

Professional workshop

On the 27th and 28th of June 2017. expert workshops were held for Qfact's partners and clients on tax and accounting news...
READ MORE
EBA DMS conference

EBA DMS conference

EBA DMS conference for partners and users was held on May 11th 2017 in Croatia
READ MORE

Need more info?

Qfact uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree